نام اصلی: The Savior's Bucket List
نام فارسی: لیست آرزوهای ناجی
نام های دیگر:
구원자의 버킷리스트
Guwonjaui Beokisliseuteu