نام اصلی: Greatest Boss System
نام فارسی: ابر سیستم رئیس، ابر سیستم شرور
نام های دیگر:
Peerless Conqueror System
Zuì qiáng BOSS xìtǒng
Система Сильнейшего Босса
最强BOSS系统
最强反派系统