نام اصلی: Chosen to Be Immortal in the World of Superpower
نام فارسی: یادمیگیرم که توی دنیای ابرقدرت‌ها جاودانه بشم
نام های دیگر:
I Learn to Cultivate in the World of Superpower
Cultivator Is A Superhero
I Learn to Cultivate to Be Immortal in the World of Superpowers