نام اصلی: i have 90 billion licking money
نام فارسی: من 90 میلیارد پول برای پاچه خواری دارم
نام های دیگر:
I Have Nine Quadrillion Simp Gold Coins
I Have 90 Billion Licking Gold
我有九千万亿舔狗金
I Have 90 Billion Licking Gold Coins