نام اصلی: Inverse Scale
نام فارسی: فلس های وارونه اژدها
نام های دیگر:
A Dragon in the Abyss
The Inverted Dragon's Scale
逆鳞
흑룡재림