نام اصلی: I Defy My Ascension
نام فارسی: من از معراجم جلوگیری می کنم , سرپیچی از معراج
نام های دیگر:
Wo! Jue Bu Cheng Fo!
I! Absolutely Not Becoming a Buddha!
我!绝不成佛!