نام اصلی: Star Martial God Technique
نام فارسی: تکنیک خدای هنر رزمی ستاره
نام های دیگر:
Rise of the Ultimate Warrior
Godly Star Martial Arts
Divine Star Martial Arts
Dewa Silat Bintang
Astral Sutra
성무신결
星武神诀