نام اصلی: This Martial Saint Is Way Too Generous
نام فارسی: این رزمنده زیادی سخاوتمنده!
نام های دیگر:
This Warrior Is Too Generous
这个武圣过于慷慨
Zhege Wu Sheng Guoyu Kangkai