نام اصلی: Start With Seven Stunning Senior Sisters
نام فارسی: با هفت خواهر ارشد شروع کردم
نام های دیگر:
Kaiju Yingyou Qi Wei Juese Shijie
开局拥有七位绝色师姐