نام اصلی: Young Master, Please don’t show off
نام فارسی: ارباب جوان، لطفا خودنمایی نکنید
نام های دیگر:
Prince Biexiu
公子别秀
Gong Zi Bie Xiu