نام اصلی: I Just Want to Practice Alchemy and Become a God
نام فارسی: من فقط میخوام کیمیاگری رو تمرین کنم و تبدیل به خدا بشم , من تبدیل به خدا میشم
نام های دیگر:
I, Who Just Want to Concoct Pills, Has Ascended to Be a God
只想炼丹的我飞升成神
Zhi Xiang Liandan De Wo Feisheng Cheng Shen