نام اصلی: Hero X Demon Queen
نام فارسی: قهرمان در مقابل ملکه شیطان
نام های دیگر:
Hero X Female Demon King
Yongzhe X Nv Mowang
勇者X女魔王