نام اصلی: Invincible After Shocking My Empress Wife
نام فارسی: بعد از شوکه کردن زنم، یه شکست ناپذیر شدم
نام های دیگر:
Kaiju Zhenjing Nudi Laopo, Wo Wudile
开局震惊女帝老婆,我无敌了