نام اصلی: After Improperly Licking a Dog, I Became a Billionaire
نام فارسی: بعد از اینکه دوست دخترم ولم کرد میلیارد شدم
نام های دیگر:
不当舔狗后,我成了亿万神豪
Became a Billionaire After Dog Licking Improperly