نام اصلی: I Really Don’t Want to Learn Forbidden Spells
نام فارسی: جدی جدی نمی خوام افسون های ممنوعه رو یاد بگیرم!
نام های دیگر:
我真不想学禁咒
I Really Don't Want to Learn Forbidden Spells
Wǒ Zhēn Bù Xiǎng Xué Jìn Zhòu