نام اصلی: Dragon Master of the Olden Days
نام فارسی: ارباب اژدهای باستانی
نام های دیگر:
Jiu Ri Yu Long
Dragon Rider of the Olden Days
旧日驭龙