نام اصلی: Wo De Nvyou Dou Shi Chuanshuo
نام فارسی: دوست دختر افسانه ای من
نام های دیگر:
My Girlfriend Is a Legend
My Girlfriends Are Legends
Wǒ De Nǚyǒu Dōu Shì Chuánshuō
我的女友都是传说