نام اصلی: I Quit the Hero's Party
نام فارسی: من گروه قهرمانو ترک کردم
نام های دیگر:
I Quit the Hero's Party
勇者パーティー辞めます。
용사 파티 때려치웁니다