نام اصلی: My Civil Servant Life Reborn in the Strange World
نام فارسی: زندگی مددکارانه در یک دنیای عجیب
نام های دیگر:
My Civil Servant Life as a Reincarnated Battle Race
전투종족으로 환생한 나의 공무원 생활기