نام اصلی: Everyone Regressed Except Me
نام فارسی: بازیکن نهایی