نام اصلی: I Am the Descendant of the Divine Dragon!
نام فارسی: من از تبار اژدهای آسمانی هستم!
نام های دیگر:
Wo, Shenlong Zhihou!
我,神龙之后!
I, the Queen of Dragons!