نام اصلی: I Became a Part Time Employee for Gods
نام فارسی: من خدای تازه کار شدم
نام های دیگر:
Albanara of the Gods
신들의 알바나라
The Part-Time Land of the Gods