نام اصلی: My Female Apprentices Are All Big Shots From the Future
نام فارسی: شاگردان زن من همه کَله گنده‌هایی از آینده‌ان
نام های دیگر:
〜崩壊世界と女弟子〜
Wǒ De Nǚ Túdìmen Dōu Shì Wèilái Zhū Tiān Dà Lǎo
我的女徒弟们都是未来诸天大佬 諸天聖者
Wo De Nv Tudimen Dou Shi Weilai Zhu Tian Da Lo