نام اصلی: The Dragon Emperor
نام فارسی: امپراتور اژدها
نام های دیگر:
Ten Thousand Dao Dragon Emperor
Myriad Paths of the Dragon Emperor
万道龙皇
Wàn Dào Lóng Huáng