نام اصلی: In the Beginning, the Ancient Demon Saint Used Me as a Cauldron
نام فارسی: قدیس شیطان باستانی از من به عنوان دیگ استفاده کرد
نام های دیگر:
开局太古妖圣拿我当炉鼎
The Ancient Demonic Saint Used Me as the Cauldron in the Beginning
Kaiju Taigu Yao Sheng Na Wo Dang Lu Ding