نام اصلی: I Upgrade by Rewarding Apprentices
نام فارسی: بالا بردن سطح با پاداش
نام های دیگر:
我靠打赏徒弟升级
Wo Kao Da Shang Tudi Shengji