نام اصلی: Emperor jiwu xuan
نام فارسی: امپراتور جیوو ژان
نام های دیگر:
The Throne
极武玄帝
The Greatest Martial Emperor